Конобар

Назив смера: Конобар

Трајање школовања: 3 године

Шифра смера: SBBT SB 3K07S

Занимање конобара захтева познавање бонтона, опште културе, пријатност у понашању и бројних способности које се могу стећи искључиво кроз праксу.

Ова врста услужне делатности, јако је захтевна, како у физичком тако и психичком смислу.

У нашој школи, ова врства трогодишњег образовања, одвија се у складу са предвиђеним наставним планом и програмом уз изузетан нагласак на стицању и усавршавању практичних знања у најпознатијим угоститељских објектима.

Општеобразовни предмети

Успех у животу умногоме зависи од тога шта знаш и на који начин своја знања знаш исказати. Зато је јако важно на који начин комуницираш са околином, односно да добро владаш познавањем матерњег језика. У будућности све више ће се расписивати конкурси за финансирање где предност често имају они који умеју да се лепо изражавају. Добру комуникацију ћеш савладати учењем градива из опште културе, из дела светски познатих писаца и великих мислилаца. У ово време напредне технологије пожељно је познавати бар један страни језик, а за успешно вођење производње, засигурно, ће ти добро доћи и знање математике и рачунарства. Практична употреба ових предмета ће се позитивно одразити код употребе савремених машина, а и у комуникацији у свету бизниса.

Наша школа се труди да едукује ученике о здравом начину живота, а у томе предњаче професори физичког васпитања, који омогућавају бављење различитим спортовима на редовним часовима, као и у секцијама.

На физици се уче законитости битне за рад машина у прехрамбеној индустрији.

За успешност у бизнису неопходно је савладати одређене вештине из предузетништва чије ћеш друштвене токове упознати учећи предмет социологија са правима грађана.

За исправан одговор на етичке дилеме смернице ћете добити на часовима веронауке или грађанског васпитања.

Стручни предмети

Најважнији предмети су: исхрана људи, операције и мерења у прехрамбеној производњи, прехрамбена технологија, производња прехрамбених производа и здравствена безбедност хране.

Предмет исхрана људи научиће те значају правилне исхране и њеном утицају на здравље људи. Операције и мерења у прехрамбеној производњи увешће те у могућности процеса у производњи и оспособити за правилна и тачна мерења. Круна сваке прехрамбене технологије је производња прехрамбених производа, чије принципе ћеш савладати на истоименом предмету.

Ако те нешто више интересује о производњи прехрамбених производа можеш своје знање проширити и допунити на изборним предметима. На здравственој безбедности хране стећи ћеш компетенције како да безбедно и правилно направиш производ који ће сачувати здравље потрошача и очувати животну средину.

Образовни предмети, завршни испит, даље образовање и могићности запошљавања

  1. Предмети 1. год.
  2. Предмети 2. год.
  3. Предмети 3. год.
  4. Завршни испит
  5. Даље образовање и могућности запошљавања

У првој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Српски језик и књижевност 3 102
2. Енглески језик 2 68
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 68
4. Математика 2 68
5. Рачунарство и информатика 2 68
6. Хемија 1 34
7. Географија 1 34
  Обавезни стручни предмети    
8. Страни језик II 2 68
9. Здравствена култура 2 68
10. Основе туризма и угоститељства 2 68
11. Услуживање 6*+6** 204*+204**+60***
12. Професионална пракса   30***
  Обавезни изборни предмети    
13. Грађанско васпитање 1 34
  Верска настава (православна)    
  Верска настава (католичка)    

* - вежба

** - практична настава

*** - часови у блоку

У дрогој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Српски језик и књижевност 2 64
2. Енглески језик 2 64
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 64
4. Математика 2 64
5. Екологија и заштита животне средине 1 32
  Обавезни стручни предмети    
6. Страни језик II 2 64
7. Услуживање 6*+6** 192*+192**+90***
8. Исхрана 2 64
9. Економика туристичких и угоститељских предузећа 1 32
10. Основе куварства 2 64
11. Туристичка географија 1 32
12. Професионална пракса   60***
  Обавезни изборни предмети    
13. Грађанско васпитање 1 33
  Верска настава (католичка)    
  Верска настава (реформаторска)    
14. Изборни предмет 2 64

 * - вежба

** - практична настава

*** - часови у блоку

Изборни предмет може да буде следећи (цели разред мора да изабра исти предмет):

  Назив изборног предмета
  Општеобразовни наставни предмети
1. Изабрани спорт (1 час недељно)
2. Ликовна култура (1 час недељно)
3. Музичка култура (1 час недељно)
  Стручни наставни предмети
1. Пословна информатика у туризму и угоститељству (2 часа недењно)
2. Барско пословање (2 часа недењно)

Напомена: Код једночасовног изборног предмета бира се два предмета.

У трећој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Српски језик и књижевност 2 60
2. Физичко васпитање 2 60
3. Математика 1 30
4. Историја 2 60
5. Социологија са правима грађана 1 30
  Обавезни стручни предмети    
6. Страни језик 2 60
7. Свечани пријеми 3* 90*+30***
8. Услуживање 5*+6** 150*+180**+90***
9. Психологија у туризму и угоститељству 2 60
10. Основе посластичарства 1 30
11. Предузетништво 2** 60**
  Обавезни изборни предмети    
12. Грађанско васпитање 1 30
  Верска настава (католичка)    
  Верска настава (реформаторска)    
13. Изборни предмет 2 60

 * - вежба

** - практична настава

*** - блок настава

Изборни предмет може да буде следећи (цели разред мора да изабра исти предмет):

  Назив изборног предмета
  Општеобразовни наставни предмети
1. Страни језик I (2 часа недељно)
2. Изабрани спорт (1 час недељно)
3. Историја (одабране теме) (1 час недељно)
  Стручни наставни предмети
1. Маркетинг у туризму и угоститељству (2 часа недељно)
2. Општа туристичка географија (2 часа недељно)

Напомена: Код једночасовног изборног предмета бира се два предмета.

На крају школовања полагаћеш завршни испит.

Најважнији услов је да успешно  завршиш сва три разреда.

Сам испит се састоји из следећих делова: 

1. Стручни испит из практичног знања.

 

Сав твој труд  и залагање биће награђени:

- сведочанством о оствареном успеху,

- дипломом,

- додатком дипломе који садржи опис свих савладаних вештина.

Наставак школовања:

Доквалификација – IV степен – прехрамбени техничар

 

Могућности запошљавања:

Можеш успешно да водиш сопствени бизнис или да се запослиш у прехрамбеној индустрији,пекари,посластичарници; фабрици: кекса, шећера, бомбона, преради воћа и поврћа, месари, рад у трговини прехрамбених производа...