Конкурс за пријем ученика у дом за школску 2022/2023 годину

Ученици који желе да конкуришу за упис у дом то могу да учине у првом уписном року сваког дана и викендом од 12. до 22.07.2022 године од 7,00 до 14,00 часова и у другом уписном року од 25 до 29.08.2022 године. Потребно је да испуне пријаву на конкурс за 2022/2023 годину коју могу наћи на званичној страници школе. Уз то је потребно да донесу и конкурску документацију а то подразумева:

  • Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе);
  • Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе )
  • Уверење о приходима по члану породице од 01.01.-31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште;
  • Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у Календару такмичења ученика у претходно завршеном разреду;
  • Потврду о владању ученика у установи- дому током претходне школске године.

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће се разматрати.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја ( не старије од 15 дана) и извод из матичне књиге рођених.