Ветеринарски техничар

Назив смера: Ветеринарски техничар

Трајање образовања: 4 године

Шифра смера: SBBT SB 4A07S

Ако волиш животиње, придружи нам се! Наша школа школује стручњаке за помоћника ветеринара већ 60 година!

Како животиње не умеју речима да искажу ако им нешто боли или се осећају нелагодно, ми људи треба то да приметимо. За овај позив је битно да искрено волиш животиње, како код лекара прво сретнеш медицинску сестру, која ће узети податке, извршиће једноставније захвате као што су превијање рана и сл. исто је и код ветеринара. Након завршетка овог смера можеш постати асистент и помоћи многим животињицама.

Школовање можеш наставити на факултетима из медицинских наука – Факултет  ветеринарске медицине, Медицински факултет, Фармацеутски факултет, али и на Биолошком факултету или свим смеровима пољопривредних факултета како у земљи тако и у иностранству.

Општеобразовни предмети

Успех у животу у многоме зависи од правилне употребе матерњег језика. У будућности све више ће се писати конкурси за финансирање у пољопривреди, где предност често имају они који умеју лепо да се изражавају. Беседништво ћеш научити савладавањем градива из опште културе, дела светски познатих писаца. У време интернета неопходно је познавати бар један страни језик. А за успешно вођење ветеринарске евиденције  или газдинства добро је познавати и математику и рачунарство.  Практична употреба ових предмета ће се показати код употребе савремених ветеринарско-мединских  машина, и у комуникацији у свету бизниса и вођење централног регистра о животињама на интернету.

Наша школа улаже велики напор у едукацију о здравим стиловима живота, у томе предњаче професори физичког васпитања, који омагућавају бављење различитим спортовима на редовним часовима тако и у секцијама.

Практичну употребу биологије научићеш у склопу предмета екологија, а заинтересовани за заштиту животне средине могу да учествују у раду Биљно- еколошке секције.

Већ двадесет година постоји Зоолошка секција на коју смо нарочито поносни.  

Сва жива бића и болести имају и латинске називе који ћеш да научиш на предмету латински језик. Свака професија тако и наша има своју историју о томе ћеш учити са професорима историје. На хемији  и биохемији  учимо о животним процесима у животињском организму, док на физици се уче законитостима појава.у животињском телу и раду медицинских инструмената.

За успешно газдовање неопходно је савладати одређене вештине из предузетништва. А друштвене токове ћеш препознати након предмета социологија са правима грађана.

За исправан одговор на етичке дилеме смернице ћете добити из веронауке или грађанског васпитања.

Стручни предмети

Грађа и функција животињског тела

Грађу и функционисање животињског тела  ћеш да научиш на предметима Анатомија са физиологијом и Сточарство са исхраном.

Анатомија са физиологијом се бави подучавањем грађе животињског тела и токовима животних функција.

Сточарство са исхраном се бави расама домаћих животиња и њиховом исхраном.

Заштита здравља животиња

Када смо научили све о грађи и исхрани животиња битно је знати и очувати њихово здравље.

Предмети из ове групе су Фармакологија, Патологија, Хигијена и нега животиња као и Епизоотиологија.

Фармакологија се бави подучавањем дејства лекова на организам. Научићеш много о начинима чувања и апликације лекова, о механизмима деловања различитих лекова, о њиховој правилној употреби и слично.

Патологија се бави променама која настају због болести.

Хигијена и нега животиња нас учи како правилно да негујемо наше љубимце.

Епизоотиологија се бави проучавањем заразних болести, пре свега о начинима ширења и узрочницима болести

Болести и помоћ оболеним животињама

Основна вештина ветеринарског техничара је да благовремено препозна симптоме болести и уме да примени терапију по упутству ветеринара.

У савладавању ових вештина помоћи ће ти предмети: Породиљство, Болести животиња, и Основи хирургије.

Породиљство нас учи о развоју плода и рађању, као и акуширању код домаћих животиња.

Предмет Болести животиња нас припрема за матурски испит путем информација о најчешћим обољењима животиња.

Основи хирургије ће те научити о једноставним а понекад врло битним хируршким интервенцијама.

OОбразовни предмети, матурски испит, даље образовање и могућности запошљавања

  1. Предмети у 1. год.
  2. Премети у 2. год.
  3. Предмети у 3. год.
  4. Предмети у 4. год.
  5. Матурски испит
  6. Даље образовање и могућности запошљавања

У првој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета
Недељни фонд часова Годишњи фонд часова
  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Мађарски језик и књижевност 3 96
2. Српски језик као нематерњи језик 2 64
3. Енглески језик 2 64
  Немачки језик    
4. Физичко васпитање 2 64
5. Математика 2 64
6. Рачунарство и информатика 2 64
7. Историја 2 64
8. Латински језик 1 32
9. Физика 2 64
10. Географија 2 64
11. Хемија 2 64
12. Биологија 2 64
  Обавезни стручни предмети    
13. Анатомија и физиологија 3+2* 96+64*+20**
14. Сточарство са исхраном 2+2* 64+64*+30**
15. Професионална пракса***   90
  Обавезни изборни предмети    
16. Грађанско васпитање 1 32
  Верска настава (православна)    
  Верска настава (католичка)    

 * - вежба

** - настава у блоку

*** - предмет ученици савладају преко летње праксе

У другој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета Недељни фонд часова Годишњи фонд часова
  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Мађарски језик и књижевност 3 96
2. Енглески језик 2 64
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 64
4. Математика 2 64
5. Хемија 3 96
6. Биологија 1 32
  Обавезни стучни предмети    
7. Фармакологија 2+1*+2** 64+32*+64**+20***
8. Патологија 2 64+10***
9. Хигијена и нега животиња 2+1*+2** 64+32*+64**+20***
10. Епизоотиологија 2+2* 64+64*+10***
11. Професионална пракса*****   90
  Обавезни изборни предмети    
12. Грађанско васпитање 1 32
  Верска настава (православна)    
  Верска настава (католичка)    
13. Изборни предмет 2 64

 * - вежба

** - практична настава

*** - часови у блоку

**** - предмет ученици савладају преко летње праксе

Изборни предмет може да буде следећи (цели разред мора да изабра само један предмет):

  Назив изборног предмета
  Општеобразовни наставни предмети
1. Други страни језик
2. Изабрани спорт
3. Истојија (одабране теме)
4. Ликовна култура
5. Музичка култура
6. Географија у пољопривреди
  Стручни наставни предмети
1. Болести пчела
2. Козарство

У трећој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета Недељни фонд часова Годишњи фонд часова
  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Мађарски језик и књижевност 3 96
2. Енглески језик 2 64
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 64
4. Математика 2 64
  Обавезни стручни предмети    
5. Породиљство 2+2*+2** 96+64*+64**+30***
6. Болести животиње 4+4*+5** 128+128*+160**+30***
7. Професионална пракса****   90
  Обавезни изборни предмети    
8. Грађанско васпитање 1 32
  Верска настава (католичка)    
  Верска настава (реформаторска)    
9. Изборни предмет 2 64

 * - вежба

** - практична настава

*** - часови у блоку

**** - предмет ученици савладају преко летње праксе

Изборни предмет може да буде следећи (цели разред мора да изабра само један предмет):

  Назив изборног предмета
  Општеобразовни наставни предмети
1. Други страни језик
2. Изабрани спорт
3. Истојија (одабране теме)
4. Логика са етиком
5. Општа и неорганска хемија
6. Биологија
7. Физика
8. Ликовна култура
9. Музичка култура
10. Географија у пољопривреди
  Стручни наставни предмети
1. Патологија риба
2. Спортско коњарство
3. Патологија егзотичних животиња
4. Добробит животиња
5. Аграрни туризам
6. Органска производња у сточарству

У четвртој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета Недељни фонд часова Годишњи фонд часова
  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Мађарски језик и књижевност 3 96
2. Енглески језик 2 64
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 64
4. Математика 2 64
5. Социологија са правима грађана 2 64
  Обавезни стручни предмети    
6. Болести животиње 3+2*+3** 96+64*+64**+30***
7. Основи хирургије 2+3*+3** 64+96*+96**+30***
8. Предузетништво 2 64
  Обавезни изборни предмети    
9. Грађанско васпитање 1 32
  Верска настава (католичка)    
  Верска настава (реформаторска)    
10. Изборни предмет 2 64

 * - вежба

** - практична настава

*** - часови у блоку

Изборни предмет може да буде следећи (цели разред мора да изабра само један предмет):

  Назив изборног предмета
  Општеобразовни наставни предмети
1. Други страни језик
2. Изабрани спорт
3. Истојија (одабране теме)
4. Филозофија
5. Органска хемија
6. Физика
7. Ликовна култура
8. Музичка култура
  Стручни наставни предмети
1. Хигијена намирница животињског порекла
2. Аграрни туризам
3. Кинологија

На крају школовања полагаћеш матурски испит, државну матуру.

Први услов је да завршиш са позитивним успехом сва четири разреда.

Сам испит се састоји из следећих делова: 

1. Тест из матерњег језика (Српски језик и књижевност)

2. Тест из математике

3. Тест стручно-теоријских знања из стручних предмета

4. Испит из практичног знања.

 

Сав овај труд  и залагање биће награђени:

- сведочанством о оствареном успеху

- дипломом

- додатком дипломе који садржи опис свих савладаних вештина.

 

Наставак школовања:

Школовање можеш наставити на факултетима из медицинских наука – Факултет  ветеринарске медицине, Медицински факултет, Фармацеутски факултет, али и на Биолошком факултету или свим смеровима пољопривредних факултета како у земљи тако и у иностранству.

Ако желиш нешто друго да студираш можеш да полажеш предмет за тај факултет и у нашој школи, нпр. историја, хемија, биологија, страни језик.

Могућности запошљавања:

Можеш успешно да водиш сопствено газдинство или да се запослиш у ветеринарским станицама и амбулантама, фармама, зоолошким вртовима,  продавницама хране за животиње или кућне љубимце, мешаонама сточне хране и др.