Конкурс за пријем ученика у дом за школску 2024/2025 годину

Mинистарство просвете расписује Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2024/2025. годину.

Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика у Републици Србији имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у установи могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону (осим услова који се односи на држављанство Републике Србије).

Установе у оквиру својих смештајних капацитета – до 10% од расписаног броја, наменски опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковимa у просторијама дома ученика Пољопривредне школе:

  •  за прву расподелу – од 01 . до 12. јула 2024. године,  (7-16h,   12-og 7-12h)
  •  за преостала слободна места – од 26. до 28. августа 2024. године,   (7-12h)
  •  за осетљиве друштвене групе, и за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 26. до 28. августа 2024. године.

Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима, који се не пријаве у периоду од 1. до 12. јула, неће се накнадно примати пријаве!

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс, подноси установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверене фотокопије):

  •  јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) и потврда о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе),
  •  сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе),
  •  уверење о приходима по члану породице од 01.01-31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса),
  •  диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду,
  •  потврду о владању у установи – дому ученика, током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитно-дисциплинске мере (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.

Кандидати који су поднели пријаву са потпуном конкурсном документацијом рангирају се према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у одговарајућу установу.

 

ПРЕУЗМИТЕ

Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2024/2025. годину

 

Документацију потребну за упис можете преузети са странице наше школе или лично у дому ученика. Пријем документације ће се радним данима у  назначеним терминима вршити у дому ученика од 7-16 часова у првом кругу. Осим 12. јула када ће пријем документације бити до 12 часова.

Прелиминарна ранг листа ученика биће објављена 12. јула 2024. године, а коначна ранг листа 25. јула 2024. године на огласној табли дома као и на интернет страници Пољопривредне школе са домом ученика Бачкa Тополa.

Рок за приговор на ранг листу је осам дана од њеног објављивања ( до 24. јула 2024. године). Приговор је неоходно поднети лично радним данима од 7-12 часова.

 Пријем документације за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 26. до 28. августа 2024. године ће се обављати од 7-12 часова.

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на

коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року

од 26. до 28. августа 2024. године поднесу захтев установи да

се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност

осетљивој друштвеној групи.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из матичне књиге рођених.