Пољопривредни техничар

Назив смера: Пољопривредни техничар

Трајање образовања: 4 године

Шифра смера: SBBT SB 4A03S

Ако те интересује пољопривреда, oво је права прилика за тебе! Научићеш све о узгоју биљака и животиња и о употреби пољопривредних машина. Испричаћемо ти како су међусобно повезани процеси пољопривредне производње. Након савладане обуке са лакоћом ћеш савладати градиво на вишим студијама из ове гране привреде или ћеш одмах уновчити знање у пракси у сопственом газдинству или код послодавца.


Општеобразовни предмети

Успех у животу умногоме зависи од правилне употребе матерњег језика. У будућности све више ће се писати конкурси за финансирање у пољопривреди, где предност често имају они који умеју лепо да се изражавају. Беседништво ћеш научити савладавањем градива из опште културе, из дела светски познатих писаца и великих мислилаца. У време интернета неопходно је познавати бар један страни језик. А за успешно вођење газдинства добро је познавати и математику и рачунарство.  Практична употреба ових предмета ће се показати код употребе савремених пољопривредних машина, и у комуникацији у свету бизниса.

Наша школа улаже велики напор у едукацију о здравим стиловима живота, у томе предњаче професори физичког васпитања, који омагућавају бављење различитим спортовима како не редовним часовима тако и у секцијама.

Практичну употребу биологије научићеш у склопу предмета екологија, а заинтересовани за заштиту животне средине могу да учествују у раду биљно-еколошке секције.  

Сва жива бића имају и латинске називе које ћеш да научиш на предмету латински језик. На хемији учимо о пестицидима и минералним ђубривима, док се на физици се уче законотости битни за рад пољопривредних машина.

За успешно газдовање неопходно је савладати одређене вештине из предузетништва, а друштвене токове ћеш препознати након предмета социологија са правима грађана.

За исправан одговор на етичке дилеме смернице ћете добити из веронауке или грађанског васпитања.

Стручни предмети

Биљна производња

Биљна производња представља основу пољопривредне производње. Ово ћеш савладати у склопу следећих предмета Педологија са агрохемијом, Заштита биља, Биљна производља 1 и 2,  Наводњавање.  

У предмету Педологија са агрохемијом научићеш много о саставу тла и начинима њеног побољшања.

Заштита биља се бави начинима одбране од биљних болести и штеточина.  

Биљна производља 1 и 2 нас учи о методама узгоја ратарских, воћарских, виноградарских и цвећарских култура.

Наводњавање се бави  значајем природног и вештачког наводњавања, и приципима изградње система за наводњавање.

Пољопривредне машине

О пољопривредним машинама ћеш научити у склопу предмета Пољопривредна техника. 

Овде учимо о тракторима, комбајнима и прикључним машинама. Пружа се увид у погонске системе машина и њихово сервисирању. Нагласак стављамо да све ово покажемо ученицима и у пракси.

Сточарска производња

Круна сваке пољопривреде је сточарска производња чије принципе ћеш савладати на истоименом предмету.

Овај предмет нас подучава о гајењу живине, свиња, преживара и коња. Научићеш све о њиховој исхрани, смештају и нези.

Као изборни предмет можеш да одабереш пчеларство, која се бави животом и болестима пчела, као и о правилној употреби пчеларске опреме- кошнице, димилица, врцаљка и сл.

Заштита пчела је битна за очување здраве животне средине.

Образовни предмети, матурски испит, даље образовање и могућности запошљавања

  1. Предмети у 1. год.
  2. Предмети у 2. год.
  3. Предмети у 3. год.
  4. Предмети у 4. год.
  5. Матурски испит
  6. Даље одбразовање и могућности запошљавања

У првој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета

Недељни фонд часова

Годошњи фонд часова

  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Српски језик и књижевност 3 96
2. Енглески језик 2 64
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 64
4. Математика 2 64
5. Рачунарство и информатика 2 64
6. Историја 2 64
7. Екологија и заштита животне средине 1 32
8. Латински језик 1 32
9. Физика 2 64
10. Географија 2 64
11. Биологија 2 64
12. Хемија 2 64
  Обавезни стручни предмети    
13. Педологија и агрохемија 3 96+18*
14. Заштита биља 2 64+24*
15. Пољопривредна техника 2 64+18*
16. Професионална пракса**   90
  Обавезни изборни предмети    
17. Грађанско васпитање 1 32
  Верска настава (православна)    
  Верска настава (католичка)    

 * - часови у блоку

** - предмет ученици савладају преко летње праксе

У дрогој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета

Недељни фонд часова

Годишњи фонд часова

  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Српски језик и књижевност 3 96
2. Енглески језик 2 64
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 64
4. Математика 2 64
5. Хемија 2 64
  Обавезни стручни предмети    
6. Заштита биља 2* 64*
7. Пољопривредна техника 2+2* 64+64*+15***
8. Биљна производња 1 5+2*+4** 160+64*+128**+45***
9. Професионална пракса****   90
  Обавезни изборни предмети    
10. Грађанско васпитање 1 32
  Верска настава (православна)    
  Верска настава (католичка)    
11. Изборни предмет 2 64

 У оквиру предмета Пољопривредна техника ученици учествују на обуци вожње трактора (32 часа по ученику).

 * - вежба

** - практична настава

** - часови у блоку

**** - предмет ученици савладају преко летње праксе

Изборни предмет може да буде следећи (цели разред мора да изабра само један предмет):

  Назив изборног предмета
  Општеобразовни наставни предмети
1. Други страни језик
2. Изабрани спорт
3. Истојија (одабране теме)
4. Ликовна култура
5. Музичка култура
6. Географија у пољопривреди
  Стручни наставни предмети
1. Гајање ратарских култура
2. Гајање повртарских култура
3. Лековито биље
4. Гајање цвећарских култура
5. Органаска производња у ратарству
6. Органска производња у повртарстви

У трећој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета

Недељни

фонд часова

Годишњи

фонд часова

  Обавезни општеобразовни предмети 3 96
1. Српски језик и књижевност 2 64
2. Енглески језик 2 64
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 64
4. Математика 2 64
  Обавезни стручни предмети    
5. Заштита биља 2* 64*
6. Пољопривредна техника 2+2* 64+64*
7. Биљна производња 2 5+2*+5** 160+64*+160**+60***
8. Наводњавање 2 64
9. Професионална пракса****   60
  Обавезни изборни предмети    
10. Грађанско васпитање 1 32
  Верска настава (православна)    
  Верска настава (католичка)    
11. Изборни предмет 2 64

 * - вежба

** - практична настава

*** - часови у блоку

**** - предмет ученици савладају преко летње праксе

Изборни предмет може да буде следећи (цели разред мора да изабра само један предмет):

  Назив изборног предмета
  Општеобразовни наставни предмети
1. Други страни језик
2. Изабрани спорт
3. Истојија (одабране теме)
4. Логика са етиком
5. Хемија
6. Биологија
7. Физика
8. Ликовна култура
9. Музичка култура
10. Географија у пољопривреди
  Стручни наставни предмети
1. Производња дувана
2. Гљиварство
3. Органска производња у воћарству и виноградарству
4. Пчеларство

У четвртој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета

Недељни фонд часова

Годишњи фонд часова

   Обавезни општеобразовни предмети 3 96
1. Српски језик и књижевност 2 64
2. Енглески језик 2 64
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 64
4. Математика 2 64
5. Социологија са правима грађана 2 64
  Обавезни стручни предмети    
6. Пољопривредна техника 2+2* 64+64*
7. Сточарска производња 5+2*+5** 160+64*+160**+60***
8. Предузетништво 2 64
  Обавезни изборни предмети    
9. Грађанско васпитање 1 32
  Верска настава (православна)    
  Верска настава (католичка)    
10. Изборни предмет 2 64

 * - вежба

** - практична настава

*** - часови у блоку

Изборни предмет може да буде следећи (цели разред мора да изабра само један предмет):

  Назив изборног предмета
  Општеобразовни наставни предмети
1. Други страни језик
2. Изабрани спорт
3. Истојија (одабране теме)
4. Филозофија
5. Хемија
6. Физика
7. Ликовна култура
8. Музичка култура
  Стручни наставни предмети
1. Пчеларство
2. Козарство
3. Рибарство
4. Гајање пужева
5. Органска производња у сточарству
6. Аграрни туризам

На крају школовања полагаћеш матурски испит, државну матуру.

Први услов је да завршиш са позитивним успехом сва четири разреда.

Сам испит се састоји из следећих делова: 

1. Тест из матерњег језика  (Српски језик и књижевност)

2. Тест из математике

3. Тест стручно-теоријских знања из стручних предмета

4. Испит из практичног знања.

 

Сав овај труд  и залагање биће награђени:

- сведочанством о оствареном успеху

- дипломом

- додатком дипломе који садржи опис свих савладаних вештина.

Могућности даљег образовања:

Школовање можеш наставити на било ком смеру (ратарство, повртарство, воћарство, виноградарство, машинство, сточарство, пејзажна архитектура итд.) пољопривредних факултета и виших школа.

Могућности запошљавања:

Можеш успешно да водиш сопствено газдинство или да се запослиш у повртарству, цвећарству, расадницима, фармама, пољопривредним апотекама, задругама и продавницама пољопривредних машина.