Руковалац-механичар пољопривредне технике

Назив смера: Руковалац-механичар пољопривредне технике

Трајање школовања: 3 године

Шифра смера: SBBT SB 3A15S

Ако те интересује како се поправљају и одржавају пољоприврдне машине или би желео да сазнаш више о раду трактора, комбајна и прикључних машина, ово је прави смер за тебе.

Рукавалац - механичар пољопривредне технике је мајстор, главни човек сваког газдинства са савременом механизацијом. Он у малом прсту држи знање о поправци  и о подешавању пољопривредних машина.

Након школовања моћи ћеш се запослити као руковалац или као механичар пољопривредне технике на великим пољопривредним газдинствима или у продавницама пољопривредне технике.


Општи предмети

Успех у животу у многоме зависи од тога шта знаш и на који начин своја знања знаш исказати. Зато је јако важно на који начин комуницираш са околином, односно да добро владаш познавањем матерњег језика. У будућности све више ће се расписивати конкурси за финансирање у пољопривреди где предност често имају они који умеју да се лепо изражавају. Добру комуникацију ћеш савладати учењем градива из опште културе, из дела светски познатих писаца и великих мислилаца. У ово време напредне технологије неопходно је познавати бар један страни језик, а за успешно вођење газдинства, засигурно, ће ти добро доћи и знање математике и рачунарства и информатике. Практична употреба ових предмета ће се показати код употребе савремених пољопривредних машина, а и у комуникацији у свету бизниса.

Наша школа се труди да едукује ученике о здравом начину живота, а у томе предњаче професори физичког васпитања, који омогућавају бављење различитим спортовима на редовним часовима, као и у секцијама.

На физици се уче законитости битне за рад пољопривредних машина.

За успешно газдовање неопходно је савладати одређене вештине из предузетништва чије ћеш друштвене токове упознати учећи предмет социологија са правима грађана.

За исправан одговор на етичке дилеме смернице ћете добити на часовима веронауке или грађанског васпитања.

Стручни предмети

Пољопривредне машине

Најважнији предмети се баве пољопривредним машинама. То су основи пољопривредне технике, мотори и трактори, пољопривредне машине, оправка и одржавање  пољопривредних машина и експлоатација  пољопривредних машина.

Предмет основе пољопривреде технике служи да те обогати основним знањима ове струке. Мотори и трактои је предмет који се бави функционисањем трактора, док ћеш знања о прикључним машинама спознати кроз предмет пољопривредне машине.

Процес редовног одржавања, сервисирања и отклањања кварова ћеш научити слушајући предмет оправка и одржавање  пољопривредних машина. Исправну употребу машина ћеш савладати на предмету експлоатација пољопривредних машина.

Пољопривредна производња

Након упознавања са пољопривредним машинама, савладаћеш и основе пољопривредне производње где ћеш научити све о биљној и сточарској  производњи током школовања.

Образовни предмети, завршни испит, даље образовање и могићности запошљавања

  1. Предмети 1. год.
  2. Предмети 2. год.
  3. Предмети 3. год.
  4. Завршни испит
  5. Даље образовање и могућности запошљавања

У првој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Српски језик и књижевност 3 96
2. Енглески језик 2 64
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 64
4. Математика 2 64
5. Историја 2 64
6. Рачунарство и информатика 2 64
  Обавезни стручни предмети    
7. Физика 2 64
8. Основи пољопривредне технике 2+1* 64+32*
9. Мотори и трактори 2+2* 64+64*+30***
10. Пољопривредне машине 3+3** 96+96**+30***
11. Основи пољопривредне производње 3 96
12. Професионална пракса****   90
  Обавезни изборни предмети    
13. Грађанско васпитање 1 32
  Верска настава (православна)    
  Верска настава (католичка)    

* - вежба

** - практична настава

*** - часови у блоку

**** - редмет ученици савладају преко летње праксе

У дрогој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Српски језик и књижевност 2
64
2. Енглески језик 2 64
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 64
4. Математика 2 64
  Обавезни стручни предмети    
5. Мотори и трактори 2+1*+4** 64+32*+128**+30***
6. Пољопривредне машине 2+1*+2** 64+32*+64**
7. Основи пољопривредне производње 2+1* 64+32*+30***
8. Оправка и одржавање пољопривредне технике 2+1*+4** 64+32*+128**
9. Професионална пракса****   90
  Обавезни изборни предмети    
10. Грађанско васпитање 1 32
  Верска настава (католичка)    
  Верска настава (реформаторска)    
11. Изборни предмет 2 64

 У оквиру предмета Мотори и трактори ученици учествују на обуци вожње трактора (32 часа по ученику).

* - вежба

** - практична настава

*** - часови у блоку

**** - предмет ученици савладају преко летње праксе

Изборни предмет може да буде следећи (цели разред мора да изабра само један предмет):

  Назив изборног предмета
  Општеобразовни наставни предмети
1. Други страни језик
2. Изабрани спорт
3. Истојија (одабране теме)
4. Аграрна географија
5. Ликовна култура
6. Музичка култура
7. Биологија
  Стручни наставни предмети
1. Техничко цртање
2. Хидраулика и пнеуматика
3. Повртарство у заштићеном простору
4. Органска производња у ратарству
5. Органска производња у сточарству

У трећој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Српски језик и књижевност 2 64
2. Енглески језик 1 32
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 64
4. Математика 1 32
5. Географија 1 32
6. Екологија и заштита животне средине 1 32
7. Социологија са правима грађана 1 32
  Обавезни стручни предмети    
8. Основи пољопривредне производње 2+1* 64+32*
9. Оправка о одржавање пољопривредне технике 7** 224**+30***
10. Експлоатација пољопривредних машина 2+1*+6** 64+32*+192**+30***
11. Предузетништво 2 64
  Обавезни изборни предмети    
12. Грађанско васпитање 1 32
  Верска настава (католичка)    
  Верска настава (реформаторска)    
13. Изборни предмет 2 64

 * - вежба

** - практична настава

*** - часови у блоку

Изборни предмет може да буде следећи (цели разред мора да изабра само један предмет):

  Назив изборног предмета
  Општеобразовни наставни предмети
1. Други страни језик
2. Изабрани спорт
3. Истојија (одабране теме)
4. Етика
5. Логика
6. Изабрана поглавља математике
7. Аграрна географија
8. Ликовна култура
9. Музичка култура
  Стручни наставни предмети
1. Аутоматска управљање и регулација
2. Аграрни туризам
3. Процесна техника
4. Органска производња у повртарству
5. Органска производња у воћарству и виноградарству

На крају школовања полагаћеш завршни испит.

Најважнији услов је да успешно  завршиш сва три разреда.

Сам испит се састоји из следећих делова: 

1. Стручни испит из практичног знања

 

Сав твој труд  и залагање биће награђени:

- сведочанством о оствареном успеху,

- дипломом,

- додатком дипломе која садржи опис свих савладаних вештина,

- возачку дозволу Ф категорије.

Наставак школовања:

Доквалификација – IV степен – пољопривредни техничар

Школовање можеш наставити на било ком смеру (ратарство, повртарство, воћарство, виноградарство, машинство, сточарство, пејзажна архитектура, итд.) пољопривредних факултета и виших школа.

Могућности запошљавања:

Можеш успешно да водиш сопствено газдинство или да се запослиш у повртарству, цвећарству, расадницима, фармама, пољопривредним апотекама, задругама и продавницама пољопривредних машина.